Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

O Λογοθεραπευτής ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση και την παρέμβαση δυσκολιών που αφορούν την επικοινωνία (λεκτική ή μη λεκτική) και τις διαταραχές προφορικού και γραπτού λόγου σε παιδιά και εφήβους. Οργανώνει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο, δημιουργώντας την κατάλληλη θεραπευτική σχέση με τον ίδιο και την οικογένεια του, με γνώμονα τις επικοινωνιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές τους ανάγκες. 

Επιπλέον, εξετάζει τον στοματοπροσωπικό μηχανισμό και αν κριθεί σκόπιμο, θα εφαρμόσει επαυξητική/εναλλακτική επικοινωνία έπειτα από συνεννόηση / συνεργασία με την οικογένεια. Στον Ιχνηλάτη, ο Λογοθεραπευτής θα συνεργαστεί με τις άλλες ειδικότητες ή θα εκπαιδεύσει τους γονείς με σκοπό την προαγωγή των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του θεραπευόμενου.

Διάγνωση - Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω άτυπης κλινικής παρατήρησης και χρήσης κατάλληλων αξιολογητικών εργαλείων, όπως DLS (Derbyshire Language Scheme), WFT4 (Word Finding Picture), PLS 4 (Preschool Language Scales-4),  ΜέταΦΩΝ, Action Picture,  ΑνΟμιΛο 4 κ.ά. Επίσης γίνεται λήψη στοιχείων τόσο από την χρήση ερωτηματολογίων όσο και από τη συνέντευξη των γονέων/φροντιστών για θέματα λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας.

Θεραπευτική παρέμβαση

Ο Λογοθεραπευτής θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει την κατάλληλη παρέμβαση σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν δυσκολίες στην ομιλία (άρθρωση, ροή), στην επικοινωνία (αντιληπτική, εκφραστική, γνωστική), στις κοινωνικές δεξιότητες και στην σίτιση.  Κάποιες από τις πιο διαδεδομένες θεραπευτικές παρεμβάσεις που μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά είναι:

  • Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)
  • TEACCH 
  • PECS   
  • ΜΑΚΑΤΟΝ 
  • D.I.R. Floortime 
  • Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)
  • Video modeling 
  • More than Words, Hanen parent
  • Πρόγραμμα Σίτισης  
  • Υποστηρικτική Τεχνολογία (Kinems, χρήση ειδικών προγραμμάτων σε υπολογιστές και tablet)
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.
The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.