Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Βασικός σκοπός της επιστήμης της εργοθεραπείας αποτελεί η ανεξαρτησία και η λειτουργικότητα των παιδιών και εφήβων σε όλα τα έργα και τους ρόλους που επιθυμούν ή πρέπει να εμπλακούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό συμβαίνει  σε διάφορα πλαίσια και περιβάλλοντα όπως είναι το σπίτι, το εκπαιδευτικό πλαίσιο ή η κοινότητα.

Ο Αμερικάνικος Σύλλογος Εργοθεραπείας κατατάσσει τα ποικίλα ανθρώπινα έργα σε 8 τομείς έργου (occupational areas). Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ) όπως η ένδυση, η σίτιση, η προσωπική υγιεινή κ.ά.
 • Σύνθετες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΣΔΚΖ) όπως η προετοιμασία γευμάτων, η τακτοποίηση σπιτιού κ.ά.,
 • Ανάπαυση και Ύπνος,
 • Εκπαίδευση,
 • Εργασία,
 • Ελεύθερος Χρόνος,
 • Παιχνίδι και
 • Κοινωνική Συμμετοχή
  (ΑΟΤΑ, 2014, World Federation of Occupational Therapy WFOT, 2012).

Οι Εργοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες ανίχνευσης, αξιολόγησης, σχεδιασμού/εφαρμογής της παρέμβασης και προσδιορισμού των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Αποτελούν ενεργά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Ιχνηλάτη, παρέχοντας υπηρεσίες είτε με την μορφή ατομικών ή ομαδικών θεραπειών είτε μέσω συμβουλευτικής ή εκπαίδευσης σε άτομα που σχετίζονται με τους εξυπηρετούμενους (φροντιστές, δάσκαλοι, άλλους θεραπευτές κλπ).

ergo1
ergo2

Διάγνωση - Αξιολόγηση

 • Αξιολογούν όλους τους τομείς που συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της Εργοθεραπείας.
 • Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση περιλαμβάνει κλινική παρατήρηση του ατόμου, χρήση σταθμισμένων ή άτυπων εργαλείων, συνέντευξη των ατόμων ή των φροντιστών τους και εκτίμηση των απαιτήσεων των καθημερινών δραστηριοτήτων.
 • Μεταξύ άλλων τα σταθμισμένα (σε χώρες του εξωτερικού) εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι Canadian Occupational Performance Measure, Sensory Profile (for Children, for Adolescents/Adults), Sensory Processing Measure, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency second edition (BOT-2), Developmental Test of Visual Perception third edition και άλλα.

Θεραπευτική παρέμβαση

Με βάση τις ανάγκες των παιδιών ή των εφήβων μπορεί να διαφέρει η μορφή των θεραπευτικών συνεδριών (ατομική, ομαδική, συν-θεραπεία με άλλη ειδικότητα) καθώς και η χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων και μεθόδων όπως:

 • Αναπτυξιακό μοντέλο παρέμβασης
 • Αντισταθμιστικές προσεγγίσεις και περιβαλλοντολογικές τροποποιήσεις
 • Μέθοδος Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
 • Πρωτόκολλα αισθητηριακού ερεθισμού (Wilbarger Protocol, Sensory Diet, More protocol, Therapeutic Listening).
 • D.I.R. Floortime
 • Γνωσιακός Προσανατολισμός στην Εκτέλεση Έργου
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA)
 • ΤEACCH
 • Sherborne Developmental Movement
 • Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)
 • Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)
 • Υποστηρικτική Τεχνολογία (Kinems, χρήση ειδικών προγραμμάτων σε υπολογιστές και tablet)
 • Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης δυσκολιών στην Σίτιση