Ειδική διαπαιδαγώγηση

Ειδική Διαπαιδαγώγηση

Σκοπός της επιστήμης της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι η αξιολόγηση του μαθησιακού επιπέδου του παιδιού και συγκεκριμένα η ανάλυση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του. Έπειτα, ακολουθεί η δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος σύμφωνα με το μαθησιακό προφίλ και τον τρόπο πρόσληψης της γνώσης. Παρακολουθείται συστηματικά η πρόοδος και ο ρυθμός πρόσληψης του μαθητή ενώ απαραίτητη κρίνεται η συνεργασία με την οικογένεια, τη σχολική βαθμίδα καθώς και την υπόλοιπη θεραπευτική ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ολιστική αντιμετώπιση των ζητημάτων που εμφανίζει το παιδί ή ο έφηβος στην μαθησιακή διαδικασία.

Διάγνωση – Αξιολόγηση

 • Η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση περιλαμβάνει τη χρήση σταθμισμένων εργαλείων και άτυπων δοκιμασιών, την κλινική παρατήρηση όπως και τη λήψη στοιχείων από ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι γονείς. 
 • Η μαθησιακή αξιολόγηση πραγματοποιείται στους γνωστικούς άξονες της ανάγνωσης, ορθογραφίας, γραπτής έκφρασης και της μνήμης σε παιδιά σχολικής ηλικίας ενώ σε παιδιά προσχολικής ηλικίας εξετάζεται η σχολική ετοιμότητα.
 • Η επιλογή των σταθμισμένων εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν προκύπτει από το ηλικιακό προφίλ του παιδιού και τις προς εξέταση δεξιότητες.

Θεραπευτική παρέμβαση

Σύμφωνα με το μαθησιακό προφίλ του μαθητή και τις εκπαιδευτικές του ανάγκες, συγκροτείται στοχευμένη παρέμβαση σε μια σειρά από γνωστικές, κοινωνικές και αντιληπτικές δεξιότητες με τη χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων προσεγγίσεων και μεθόδων. Ορισμένοι από τους τομείς παρέμβασης μπορεί να είναι οι εξής:

 • Φωνολογική επίγνωση
 • Αναγνωστική αποκωδικοποίηση, ευχέρεια και κατανόηση.
 • Ορθογραφική επίγνωση σε πλαίσιο ιστορικής και γραμματικής ορθογραφίας.
 • Παραγωγή προφορικού λόγου.
 • Εμπλουτισμός λεξιλογίου.
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (περιγραφή, αφήγηση επιχειρηματολογία).
 • Μνημονικές δεξιότητες (οπτική και ακουστική μνήμη, μνήμη εργασίας).
 • Μεταγνωστικές δεξιότητες και στρατηγικές.
 • Στρατηγικές και μέθοδοι για την μελέτη των μαθημάτων του σχολείου.
 • Αντιληπτικές ικανότητες και γνωστικές έννοιες.
 • Λογικομαθηματική σκέψη, προμαθηματικές και μαθηματικές δεξιότητες.
 • Γραφοκινητικές δεξιότητες.
 • Φαντασία και παιχνίδι.
 • Κοινωνικές δεξιότητες.
 • Τροποποίηση συμπεριφοράς για την οριοθέτηση, τη συγκέντρωση και την υπερκινητικότητα.