Service Tag: Ideas

Πρώιμη Παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση εστιάζει στην πρόληψη, στην ανίχνευση και στην ενίσχυση της ανάπτυξης των παιδιών. Έρευνες έχουν δείξει ότι τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι ιδιαίτερα σημαντικά, μιας που η νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου ευνοεί την βελτίωση της λειτουργικότητας σε τομείς που πιθανόν να υπολείπεται. 

Επιπλέον, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πλαισίωση και την εμπλοκή  της οικογένειας αφού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος την ομάδας! Η εκπαίδευση γονέων μπορεί να γίνει στο χώρο μας (στα πλαίσια της θεραπευτικής συνεδρίας), στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού ή μέσα από εκπαιδευτικές συναντήσεις (ψυχοεκπαίδευση). 

Η πρώιμη παρέμβαση αφορά κυρίως βρέφη/νήπια μικρής ηλικίας (έως 3 ετών) και στόχος της είναι η κατάκτηση των βασικών αναπτυξιακών σταδίων  και η λειτουργικότητα σε όλα τα πλαίσια. Οι τομείς παρέμβασης είναι η κινητική, η γλωσσική, η ψυχοσυναισθηματική και η γνωστική ανάπτυξη. 

Οι στόχοι της πρώιμης παρέμβασης εξαρτώνται από το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται το παιδί και μπορεί μεταξύ άλλων να είναι:

 • Βελτίωση κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Αύξηση ενδιαφέροντος για κοινωνική αλληλεπίδραση
 • Ρύθμιση συμπεριφοράς
 • Βελτίωση συγκέντρωσης προσοχής και εκτέλεσης εντολών 
 • Εμπλουτισμός παιχνιδιού
 • Βελτίωση κινητικών δεξιοτήτων
 • Αυτονομία σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας
 • Εκπαίδευση σε προσχολικές δραστηριότητες
 • Αύξηση της αντίληψης συναισθημάτων και ιδεών
 • Προετοιμασία για ένταξη του παιδιού σε εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Εργοθεραπεία

Βασικός σκοπός της επιστήμης της εργοθεραπείας αποτελεί η ανεξαρτησία και η λειτουργικότητα των παιδιών και εφήβων σε όλα τα έργα και τους ρόλους που επιθυμούν ή πρέπει να εμπλακούν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Αυτό συμβαίνει  σε διάφορα πλαίσια και περιβάλλοντα όπως είναι το σπίτι, το εκπαιδευτικό πλαίσιο ή η κοινότητα.

Ο Αμερικάνικος Σύλλογος Εργοθεραπείας κατατάσσει τα ποικίλα ανθρώπινα έργα σε 8 τομείς έργου (occupational areas). Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 • Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΔΚΖ) όπως η ένδυση, η σίτιση, η προσωπική υγιεινή κ.ά.
 • Σύνθετες Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής (ΣΔΚΖ) όπως η προετοιμασία γευμάτων, η τακτοποίηση σπιτιού κ.ά.,
 • Ανάπαυση και Ύπνος,
 • Εκπαίδευση,
 • Εργασία,
 • Ελεύθερος Χρόνος,
 • Παιχνίδι και
 • Κοινωνική Συμμετοχή
  (ΑΟΤΑ, 2014, World Federation of Occupational Therapy WFOT, 2012).

Οι Εργοθεραπευτές παρέχουν υπηρεσίες ανίχνευσης, αξιολόγησης, σχεδιασμού/εφαρμογής της παρέμβασης και προσδιορισμού των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Αποτελούν ενεργά μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Ιχνηλάτη, παρέχοντας υπηρεσίες είτε με την μορφή ατομικών ή ομαδικών θεραπειών είτε μέσω συμβουλευτικής ή εκπαίδευσης σε άτομα που σχετίζονται με τους εξυπηρετούμενους (φροντιστές, δάσκαλοι, άλλους θεραπευτές κλπ).

ergo1
ergo2

Διάγνωση - Αξιολόγηση

 • Αξιολογούν όλους τους τομείς που συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της Εργοθεραπείας.
 • Η ολοκληρωμένη αξιολόγηση περιλαμβάνει κλινική παρατήρηση του ατόμου, χρήση σταθμισμένων ή άτυπων εργαλείων, συνέντευξη των ατόμων ή των φροντιστών τους και εκτίμηση των απαιτήσεων των καθημερινών δραστηριοτήτων.
 • Μεταξύ άλλων τα σταθμισμένα (σε χώρες του εξωτερικού) εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι Canadian Occupational Performance Measure, Sensory Profile (for Children, for Adolescents/Adults), Sensory Processing Measure, Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency second edition (BOT-2), Developmental Test of Visual Perception third edition και άλλα.

Θεραπευτική παρέμβαση

Με βάση τις ανάγκες των παιδιών ή των εφήβων μπορεί να διαφέρει η μορφή των θεραπευτικών συνεδριών (ατομική, ομαδική, συν-θεραπεία με άλλη ειδικότητα) καθώς και η χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων και μεθόδων όπως:

 • Αναπτυξιακό μοντέλο παρέμβασης
 • Αντισταθμιστικές προσεγγίσεις και περιβαλλοντολογικές τροποποιήσεις
 • Μέθοδος Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης
 • Πρωτόκολλα αισθητηριακού ερεθισμού (Wilbarger Protocol, Sensory Diet, More protocol, Therapeutic Listening).
 • D.I.R. Floortime
 • Γνωσιακός Προσανατολισμός στην Εκτέλεση Έργου
 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA)
 • ΤEACCH
 • Sherborne Developmental Movement
 • Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)
 • Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)
 • Υποστηρικτική Τεχνολογία (Kinems, χρήση ειδικών προγραμμάτων σε υπολογιστές και tablet)
 • Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης δυσκολιών στην Σίτιση