Διεπιστημονικότητα

Αναφέρεται στην διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των θεραπευτών, δίνοντας μας την δυνατότητα για καλύτερη κατανόηση, διαχείριση και ολιστική αντιμετώπιση του παιδιού ή του εφήβου! 

Μέσα από αυτή την διαδικασία, ορίζεται η στοχοθεσία για την ενίσχυση του παιδιού σε όλους τους τομείς της λειτουργικότητάς του. Στην συνέχεια, θεσπίζεται ένα συνδυαστικό θεραπευτικό πλάνο με σκοπό την άμβλυνση πιθανών ελλειμμάτων και την γενίκευση των δεξιοτήτων που έχουν κατακτηθεί σε όλα τα περιβάλλοντα (σπίτι, σχολείο, κοινότητα).